Szolgáltatások

GYÓGY-, FEJLESZTŐ- ÉS PSZICHOPEDAGÓGUS SZAKEMBEREK SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE

 

A lakosság számára a szolgáltatás ingyenes, melynek igénybe vétele előtt személyes egyeztetés szükséges a területileg illetékes családgondozóval.

A szakemberektől segítséget kaphat Ön és gyermeke:

 • iskola kezdésének, menetéből adódó problémáiban
 • tanulási sikertelenség okainak megelőzésében, feltárásában
 • beilleszkedési- és viselkedési problémával küzdő gyermekek esetében
 • a családban, a gyermek nevelésével kapcsolatos problémák csökkentésében, megsegítésében
 • egyéb, a kompetenciahatárokon belüli problémák kezelésében
 • egyéni lemaradások pótlásában
 • részképességek javításában
 • tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztésében
 • egyéb, a kompetenciahatárokon belüli problémák-lemaradások kezelésében
 • tanulási technikák megismertetésében, begyakorlásában.

Időpont egyeztetése után, első alkalommal a szülőkkel együtt, egy konzultáció keretében, közösen igyekszünk megkeresni a problémák lehetséges okait.

A tanácsadás jellegű szolgáltatás kizárólag az illetékes családgondozó segítségével, előzetesen egyeztetett időpontban vehető igénybe.

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT PLUSZ FELADATAI

Utcai és lakótelepi szociális munka: Csoportosan vagy magányosan csellengő, hasznos elfoglaltság illetve megfelelő szülői kontroll hiányában csavargó, „unatkozó” gyermekek gondozása.

Az ellátás célja, célcsoport: Olyan gyerekek és fiatalok felkutatása, akik szabadidejüket rendszeresen az utcán töltik, csellengő gyermekek speciális segítése. Célja egyrészt a csellengés csökkentése, megszüntetése, másrészt a prevenció, továbbá a gyermekek beilleszkedésének, szabadidejük hasznos eltöltésének segítése.

Potenciális klienskör:

Ø  csellengő gyermekek

Ø  gyermekvédelmi szakellátásból kikerülő fiatalok

Ø  gyermekvédelmi ellátórendszerből szökésben lévő fiatalok

Ø  kolduló gyermekek, fiatalok

Ø  egyéni vagy családi krízishelyzetben utcára kerülő gyermekek

Utcai szociális munka céljából az alábbi területeken tevékenykedtek családgondozóink:

Ø  Nagyobb áruházak területe

Ø  Dohányboltok környéke

Ø  Terek, parkok

Ø  Buszpályaudvar

Emellett a családlátogatás útvonalán is találkoztak olyan személyekkel, akik szociális megsegítést igényeltek.

 

Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolatügyelet, mint speciális szolgáltatás, a gyermekjóléti alapellátások közé tartozik, az életvitel szerűen az ellátott területen tartózkodó gyermekek számára biztosítunk felügyelt, illetve segített kapcsolattartást. Funkciója, hogy a gyermek számára minél konfliktus mentesebbé tegye a kapcsolattartást az arra jogosult számára. A kapcsolatügyelet célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyermeknek a fejlődésében fontos szerepet betöltő személlyel való kapcsolattartásra. A gyermeknek alapvető joga e személyekkel való kapcsolattartás, és amennyiben – valamely okból – ez a joga sérül, kapcsolatügyeletünkön semleges helyszínt, illetve felügyeletet és segítséget/támogatást biztosítunk a találkozásokra. Amennyiben a gyermeket nevelő és a kapcsolattartásra jogosult személy önkéntesen, a gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete/végzése alapján keresi föl a szolgáltatást, akkor intézményünk feladata a jogerős döntés végrehajtása, amit megelőz a kapcsolattartás feltételeinek tisztázása a felnőttekkel. A kapcsolatügyelet szolgáltatásait csak azon felnőtt személyek igényelhetik, akik megállapodást kötöttek intézményünkkel, azaz:

 • aláírták a kapcsolatügyeleti együttműködésről szóló egyezséget;
 • elfogadják a házirendet;
 • folyamatosan együttműködnek az intézmény szakembereivel.

A kapcsolatügyelet szolgáltatásainak igénybevétele olyan esetekben indokolt, amikor a gyermek még nem ismeri, vagy nagyon régen látta a szülőt, illetve amikor ellenállást mutat vele szemben, továbbá, ha a szülők közötti kapcsolat jelentősen megterheli a gyermeket, ha a szülőnek nincs hova vinni a kapcsolattartáskor a gyermeket, és a szülő szakember támogatását igényli a kapcsolattartáskor.

A kapcsolattartási ügyelet évek óta biztosított, évről évre egyre nagyobb az igény a szülők részéről.

Nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek személyes kapcsolattartása a vérszerinti szülővel.

Az intézmény

Ø  semleges helyet

Ø  megfelelő szakmai háttérrel, tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat biztosít

Feladata:

Ø  bíróság által határozatban rögzített kapcsolattartás biztosítása

Ø  gyámhivatal által határozatban rögzített kapcsolattartás biztosítása

Ø  az érintettek kezdeményezésére közvetítői (mediációs) eljárás biztosítása

Ø  fokozatosság elvére épül

Kórházi szociális munka:

A válsághelyzetben lévő anya-gyermek segítése, a bántalmazás, elhanyagolás mielőbbi észlelése közvetítés a gyermekvédelmi törvény által biztosított gondozási formák mielőbbi elérése érdekében (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona). Célja:

A kórházi szociális munka koordinátora kapcsolatot tart a kórházi szociális munkással, annak érdekében, hogy az esetlegesen jelentkező problémás esetek mielőbb felszínre kerüljenek.

A jelzésekben gyermekek elhanyagolása és veszélyeztetettsége szerepelt. A jelzések lereagálásának idejét a gyermek életkora és a veszélyeztetettség mértéke szabja meg.

A családgondozók személyes kapcsolatban állnak a kórházi szociális munkát végző szakemberekkel

Bűnmegelőzési tevékenység

Ø  Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói közvetíteni tudnak klienseket (anyát gyermekeivel) az Országos Kríziskezelő Intézet felé, családok átmeneti otthona igénybevétele céljából, ahol kríziselhelyezés indoka, a családban tapasztalható /esetleges/ bántalmazás volt.

Az OKIT elérhetőségei:

Honlap: http://www.bantalmazas.hu/

Ingyenesen hívható száma: 06/80-20-55-20

E-mail: okit@ncsszi.hu

Ø  Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói ideiglenes távoltartás ügyében /rendőrségi értesítés alapján/ működnek közre, a családgondozók minden esetben eleget tettek a 15/1998. (IV/30.) NM rendelet 18 § A. 5. pontjában előírtaknak.

Ø  Gyermekjóléti Szolgálat fokozott figyelmet fordít a csellengő, koncsorgó és „kocsizó” gyermekek – saját maguk által előidézett – veszélyeztetés elhárítása ügyében. Ennek érdekében a családgondozók naponta – akár több alkalommal is – látogatást tesznek a nagyobb bevásárlóközpontok parkolóiban és az autóbusz állomáson. Az ott tartózkodó fiatalokat-gyermekeket ellenőrzik. A tevékenység kiszélesítése és eredményességének érdekében a kapcsolathálóban aktívan részt vevő hatóságok és személyek segítségét is igénybe vesszük. (Rendőrség, Közterület- Felügyelet, Városőrség, Polgárőrség).

Ø  Rendszeresen veszünk részt a rendőrség által szervezett bűnmegelőzési tájékoztatón, ahol kiemelt jelentőséggel bír a gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenciós intézkedéseinek a megbeszélése.

Ø  A fiatalkori deviáns magatartás visszaszorítása érdekében a családgondozók személyes és szinte napi kapcsolatban vannak az iskolák gyermekvédelmi felelősével és ifjúsági védőnőjével.

Ø  Stadler Mihály – /senior/ nyugalmazott rendőr alezredes- a rendőrkapitányság kötelékében drog és áldozatvédelmi feladatokat ellátó szakember, rendszeresen látogatja szakmai egységünket, személyes konzultáció céljából.

Ø  A családgondozók, területi tevékenységük során, kapcsolatban vannak azon gyermekekkel vagy fiatalokkal, akik potenciálisan veszélyeztetve vannak, akár a bűnelkövetésre való hajlammal, akár az áldozattá válás rizikófaktorával.

Ø  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatának pártfogó felügyelőivel kapcsolatban vannak a családgondozók, mely esetmegbeszéléseken kiemelt szerepet kap a védelembe vett és pártfogói felügyelet alá rendelt fiatalkorú gondozási folyamata. A gondozási-nevelési terv (GYSZ-5) elkészítésében is fokozottan együttműködik a családgondozó a pártfogó felügyelővel, a bűnelkövetési hajlam csökkentése és a társadalmi normák megfelelő belsővé válásának érdekében.

Ø  Lakosság tájékoztatása az elérhető szolgáltatásokról (gyermek támogatása, konfliktuskezelés, szülők támogatása, közvetett módon elérhető szolgáltatásokhoz hozzájutás elősegítése)

Külső projektekben való részvétel

5.2.3-A-2011-005 KOMPLEX GYEREKESÉLY PROGRAM

weboldal: www.gyerekeselyozd.hu/

Ø  A program keretében két alkalommal a II. János Pál Katolikus Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói körében tájékoztató jellegű beszélgetést tartott a Gyermekjóléti Szolgálat szakembere. A tájékoztatás témája a „Korai iskolaelhagyás veszélyei” volt. A témakörben kiemelt fontosságot kapott az iskolai mulasztásokkal összefüggő és sok esetben párosuló bűncselekménybe való keveredés veszélye. A tájékoztatás a /TÁMOP-5.2.3-A-2011-005/ Komplex Gyerekesély program keretein belül valósult meg. Az érintett tanulók túlnyomó többsége, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elmaradott szub- és szociokulturális családi háttérrel rendelkezett és kriminológiailag fertőzött területen laktak. Ezek az életfeltételek hajlamosító tényezőként jelentek meg az életükben.

Ø  Fent nevezett Komplex Gyerekesély Program keretein belül, minden héten (változó beosztással) családgondozók vállalnak szerepet a „Kamasztanya”(Ózd, Vasvár út 60.) keretein belül lebonyolítandó szervezett szabadidős programokban. A célcsoport, a veszélyeztetett fiatalok, akiknek, a programok előre tervezve vagy a spontán alakulnak. A Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei hétvégén is vállalnak feladatokat a programok lebonyolításában. A programokba főleg veszélyeztetett fiatalokat vontak be.

Ø  Az Apáczai Csere János Általános Iskolában kettő alkalommal tartottak a Szolgálat szakemberei tájékoztató jellegű interaktív beszélgetéseket, az iskolai oktatásban részt vevő gyermekeknek és szüleiknek. A tájékoztatás, főleg az iskolai oktatásban való részvétel fontosságát volt hivatott erősíteni, mely téma mellett szerepet kapott a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló figyelem felkeltése és a szülői kontroll (nyomon követés, baráti társaság, esetleg ellenőrzés) kidomborítása. Nevezett általános iskola, Ózd-Tábla szegregátum, külvárosi részében helyezkedik el, ahol a fiatalok fokozott veszélynek vannak kitéve.

HálÓzd / TÁMOP-5.5.1B 11/2 PROGRAM

weboldal: www.halozd.hu

 

Ø  Az Apáczai Csere János Általános Iskolában került lebonyolításra „Csak szülők részére” elnevezésű program. A program során, az oktatásban részt vevő gyermekek törvényes képviselői (szakellátott gyerekek esetén a nevelőszülő) voltak jelen, ahol a Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei kötetlen beszélgetés formájában is nyitottak voltak a napi problémák megbeszélésére, szervezett kereteken belül.

Ø  2014. év áprilisában bűn- és drog prevenciós előadáson vettek részt a Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei, a meghívott előadó Hübner Péter nyomozó volt, az ózdi rendőrkapitányság állományi dolgozója. Az előadáson a szakemberek naprakész információkat kaphattak és a jövőbeni terveket és elképzeléseket is megvitathatták.

Ø  A Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei, kettő alkalommal tartottak előadást a Petőfi Sándor Általános Iskola, végzős tanulóinak 2014. év májusában, a „Nyár veszélyei” címmel. A kettő előadással, nemcsak a bűnelkövetésre, de az áldozattá válás veszélyeire is felhívták a figyelmét a 13 és 14 éves pre-pubertásoknak.

Ø  A Hálózd kreatív önkéntes csapatába a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói is csatlakoztak, mely csapat több városi rendezvényen biztosított sokoldalú, színes, kreatív kézműves foglalkozásokat, szervezett játékokat a jelenlévő gyerekek számára.

TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0001. a „Komplex gyerekprogram megvalósítása az Ózdi kistérségben.

A pályázati projekt keretében kialakításra és működtetésre került Ózd, Mekcsey út 36. szám alatt Babóca Biztos Kezdet Gyerekház és Ifjúsági ház, valamint Borsodbóta, Rákóczi út 76. szám alatt Manóka Biztos Kezdet Gyerekház.

Ø  A program Ifjúsági Házában – Ózd-Sajóvárkony településrészen, innovatív hiánypótló szolgáltatások biztosításában vállaltak szerepet a Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei, heti rendszerességgel. A prevenciós programok helyszíne és a célcsoport a területen élő fiatalok voltak, akik kriminológiailag rendkívül fertőzött területen élnek, ez mellett a környezeti ártalmak is napi szinten jelen vannak. A programok szisztematikusan lettek felépítve, melyben nagy hangsúlyt fektettek a szakemberek a fiatalok kötődési zavarainak mérséklésére, a laza fékrendszer ellensúlyozására és a társadalmilag elfogadott normák elmélyítésére.

Ø  A programban kettő alkalommal került megrendezésre az „Együtt a rasszizmus ellen” elnevezésű programelem, ahol a Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei szintén programokat szerveztek.

Ø  Ugyanezen programban, kettő heti rendszerességgel, a Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei a „családot” célozták meg szervezett programokkal. A „család”, mint megtartó erő, kötelék és elsődleges szocializációs színtér szerepelt a bűnmegelőzési tervezetben.

Ø  A Gyermekjóléti Szolgálat kettő családgondozója szervezett a fiataloknak (hiánypótló szolgáltatásként) hasznos szabadidő eltöltésére irányuló foglalkozásokat

Programok közül:

Ø  -szalonna sütés

Ø  -szervezett sport és egyéb programok

Ø  -csoportos és egyéni foglalkozások

Ø  -vetélkedők

Ø  -ismeretterjesztő játékok

Ø  -filmklub

Ø  -kézműves foglalkozások

BORSODBÓTAI GYEREKHÁZ

A Gyermekjóléti Szolgálat kettő családgondozója kéthetente tájékoztató, felvilágosító, kézműves és prevenciós foglalkozásokat tartottak szülőknek és gyermekeknek.

Programok közül:

-gyermeknevelési, életvezetési tanácsadás

-csoport és egyéni foglalkozások, beszélgetések

-ünnepekre való készülés

-szolgáltatásokhoz való hozzájutás megsegítése

-ügyintézések menetének bemutatása

 

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0044. „SÁFÁRKODJ OKOSAN! Mélyszegény családokat támogató és szervezeti együttműködést fejlesztő program”

Ø  A TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0044 azonosító számú program konzorciumi partnereként vett részt Gyermekjóléti Szolgálatunk, mely programok lebonyolításaiban minden elemében fontos szerepet kapott a devianciák visszaszorítása.

Ø  A pályázat keretében a Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei 15 hónapon keresztül Szupervíziós foglalkozásokon vettek részt, mely a szorosan egymásra épülő elemeivel elősegítette a résztvevők szakmai fejlődését, személyiségük és ez által a szociális tevékenységek fejlesztését is.